Địa chỉ: Đức Cơ - Gia Lai
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA TỈNH GIA LAI (Kèm theo Quyết định số: 138 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA TỈNH GIA LAI (Kèm theo Quyết định số: 138 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)